Algemene Voorwaarden HAUS JOMEITY en HAUS RUACH

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. HAUS JOMEITY: een 3-kamer appartement in Sillian en HAUS RUACH: een 4-kamer appartement in Sillian. Beiden eigendom van Aart Bout en Marjonelle Meindersma, woonachtig op Kobalt 5, 3894 DB te Zeewolde. HAUS JOMEITY/HAUS RUACH is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en wordt hier gemakshalve genoemd als samenwerkingspartij.
b. boekingsovereenkomst: de overeenkomst waarbij HAUS JOMEITY/HAUS RUACH zich ten opzichte van de boeker verbindt tot het verschaffen van de door haar aangeboden accommodatie.
c. hoofdboeker: de natuurlijke persoon die de accommodatie boekt of wenst te boeken bij HAUS JOMEITY/HAUS RUACH.
d. boeker:
        1. de hoofdboeker
        2. degene te wiens behoeve de accommodatie is gereserveerd
        3. degene aan wie overeenkomstig artikel 10 van deze algemene voorwaarden de rechtsverhouding tot HAUS JOMEITY is overgedragen.
e. werkdag: maandag t/m vrijdag.
f. kantooruren: werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur, uitgezonderd nationale feestdagen
g. website: de website www.hausjomeity.com die door de eigenaren wordt beheerd.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en boekingen van HAUS JOMEITY/HAUS RUACH.

2.2. Deze algemene voorwaarden gelden ook waarbij HAUS JOMEITY/HAUS RUACH een reserveringsovereenkomst heeft met de hoofdboeker, maar waar gebruik dient te worden gemaakt van derden.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door HAUS JOMEITY/HAUS RUACH vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5. Indien HAUS JOMEITY/HAUS RUACH niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HAUS JOMEITY/HAUS RUACH in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen

2.6. Als vertegenwoordiger van HAUS JOMEITY/HAUS RUACH in Sillian, is als huismeester aangesteld, de heer Maximilian Aichner.

Bij uw aankomst bij de accommodatie overhandigt hij u de huissleutels van het appartement.

Zijn telefoonnummer is: 0043 699 888 124 65.

Gelieve 30 minuten voor aankomst in Sillian, contact met de huismeester op te nemen.

 

 Artikel 3. Aanbod en offertes

3.1. HAUS JOMEITY/HAUS RUACH kan niet aan haar offertes of aanbiedingen of overige publicaties worden gehouden indien de boeker redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen of overige publicaties, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.2. HAUS JOMEITY/HAUS RUACH kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.

3.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige boekingen.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de boekingsovereenkomst

4.1. Via de website kan door middel van het invullen van het contactformulier, de gewenste boeking in HAUS JOMEITY/HAUS RUACH aangegeven worden. Na ontvangst van de gewenste boeking door HAUS JOMEITY/HAUS RUACH krijgt de hoofdboeker indien de accommodatie beschikbaar is, een bevestiging via de e-mail in de vorm van een factuur, inclusief een verwijzing naar deze algemene voorwaarden. De boekingsovereenkomst komt tot stand nadat de hoofdboeker de factuur binnen zeven dagen na toezending aan hoofdboeker, heeft betaald. Indien de accommodatie niet beschikbaar is, wordt dit aan de belangstellende gemeld.

4.2. De boekingsovereenkomst begint en eindigt volgens in de boekingsovereenkomst opgenomen bepaalde tijd

4.3. De hoofdboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de boekingsovereenkomst voortvloeien.

4.4. De hoofdboeker verstrekt bij de boeking alle relevante gegevens over zichzelf en zijn reisgezelschap.

4.5. Indien de hoofdboeker bij het tot stand komen van de boekingsovereenkomst bepaalde voorkeuren kenbaar heeft maakt, zal met de opgegeven voorkeur zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 5. Verblijf

5.1. De minimale verblijfsduur bedraag 2 nachten.

5.2. De accommodatie kan op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur gebruikt worden.

5.3. De accommodatie dient op de dag van vertrek vóór 10.00 uur te worden verlaten.

5.4. Indien de boeker op de overeengekomen dag van aankomst tot 19.00 uur, zonder enige berichtgeving naar de huismeester of eigenaar van HAUS JOMEITY, niet verschijnt, bestaat er geen verplichting om de gast alsnog te laten verblijven, behalve als er van tevoren een later aankomst tijdstip werd overeengekomen.

5.5. Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan in HAUS JOMEITY/HAUS RUACH.

5.6. Indien de boeker zijn verblijf wil verlengen, dient boeker contact op te nemen met de eigenaar van HAUS JOMEITY/HAUS RUACH om de opties te bespreken en indien mogelijk, zullen voor deze verlening extra kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 6. Betaling

Bij het tot stand komen van de boekingsovereenkomst dient de aan de hoofdboeker verzonden factuur binnen zeven dagen na verzending van de factuur in zijn geheel te worden voldaan.

 

Artikel 7. Boekingsprijs

7.1. De gepubliceerde prijs geldt per nacht voor de gehele accommodatie en is gebaseerd op 5 gasten die van HAUS JOMEITY en 6 personen die van HAUS RUACH  gebruik kunnen maken, tenzij anders is vermeld in de publicatie.

7.2. De genoemde prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen zoals op de website zijn gepubliceerd.

7.3. Niet inbegrepen in de boekingsprijs zijn de kosten van twee extra reisgenoten in HAYS JOMEITY. Hiervoor wordt een toeslag berekend van € 20,- per persoon/per geboekte nacht.

 

Artikel 8. Annulering door HAUS JOMEITY                                     

8.1. HAUS JOMEITY/HAUS RUACH kan de boekingsovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige onverwijld medegedeelde omstandigheden. HAUS JOMEITY/HAUS RUACH zal, met opgaaf van reden, de hoofdboeker onverwijld schriftelijk of via de e-mail van de annulering op de hoogte brengen.

8.2. Indien HAUS JOMEITY/HAUS RUACH opzegt wegens een niet aan de boeker toe te rekenen omstandigheid, heeft de boeker de keuze tussen:

a. ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reservering, zonder dat hij een supplement dient te betalen.

b. ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van de door hem op grond van de boekingsovereenkomst betaalde reissom.

 

Artikel 9. Annulering door de deelnemer

9.1. De annuleringsvoorwaarden gaan in op de dag van totstandkoming van de boekingsovereenkomst (artikel 4).

9.2. Een annulering dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Bij een schriftelijke annulering door de boeker geldt als datum van annulering de datum van de poststempel. Bij een annulering per e-mail geldt de datum van ontvangst van de e-mail als datum van annulering.

9.3. Datum van annuleren is die werkdag dat HAUS JOMEITY/HAUS RUACHde annulering ontvangt; annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

9.4. De boeker heeft de mogelijkheid de boekingsovereenkomst kosteloos te annuleren binnen veertien dagen voor aankomst.

9.5. Indien een boekingsovereenkomst door de boeker wordt geannuleerd, binnen 14 dagen voor aankomst, betaalt de boeker de totaalprijs en ontvangt geen restitutie van de reissom.

 

Artikel 10. Indeplaatsstelling

10.1. Tijdig voor de aanvang van de boeking, kan de hoofdboeker zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
a. de ander voldoet aan alle aan de boekingsovereenkomst verbonden voorwaarden en
b. het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht en
c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.

10.2. De hoofdboeker en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover HAUS JOMEITY/HAUS RUACH voor de betaling van de mogelijk nog verschuldigde reissom.

 

Artikel 11. Verzekering

11.1. HAUS JOMEITY/HAUS RUACH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen van de boeker dekking bieden.

 

Artikel 12. Leeftijd

De minimumleeftijd voor het maken van een boeking, is 18 jaar.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. Een aanspraak van de boeker op schadevergoeding wegens gederfde vakantievreugde, indien HAUS JOMEITY/HAUS RUACH hiervoor aansprakelijk is te stellen, kan nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de totale reissom.

 

Artikel 14. Overmacht

14.1. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersbelemmeringen, afzettingen, stakingen, politieke omstandigheden, oorlog, rellen, terrorisme, mechanische pech, overstromingen, gedrag van dieren, stroomstoring, brand, diefstal, ziekte van de natuurlijke persoon die namens HAUS JOMEITY/HAUS RUACH of namens de door HAUS JOMEITY/HAUS RUACH ingeschakelde dienstverlener de reisovereenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen.

14.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door HAUS JOMEITY/HAUS RUACH ingeschakelde dienstverlener.

 

Artikel 15. Verplichtingen van de deelnemer

15.1. De boeker is verplicht eventuele schade aan de accommodatie te vermijden of zo veel mogelijk te beperken.

15.2. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht in de accommodatie door boeker en/of zijn reisgezelschap zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de hoofdboeker die de reisgenoten heeft aangemeld, betaald worden.

15.3. Bij verlies of vermissing van de aan boeker toevertrouwde sleutels van huis- en voordeur van de accommodatie, wordt de boeker € 20,- in rekening gebracht. Voor de sleutel van de parkeergarage wordt bij verlies of vermissing, € 60,- in rekening gebracht.